preskoči na sadržaj

Elektrotehnička škola Split

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU ODRASLIH

Na osnovu članka 25. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" broj 19/92, 27/93, 50/95 i 59/01.) i Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih ("Narodne novine" broj 112/2000.), Školski odbor Elektrotehničke škole - Split na sjednici održanoj 21. rujna 2001. godine, donosi


                                                    P R A V I L N I K
                       O SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ODRASLIH
 


                                                          Članak 1.

Ovim pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Elektrotehničke škole - Split (u daljnjem tekstu: Škola) utvrđuje se:
- programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih
- izvođenje programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih
- uvjeti izvođenja programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih
- upis u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih
- način stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih
- završetak programa za srednjoškolsko obrazovanje odraslih
- pedagoška dokumentacija.

I. PROGRAMI ZA SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH 

                                                          Članak 2.

Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih koje Škola izvodi su:

1. programi za stjecanje srednje stručne spreme
a) programi za tehničare:
- elektrotehničar
- tehničar za elektroenergetiku
- tehničar za elektrostrojarstvo
- tehničar za telekomunikaciju
- tehničar za računarstvo
- tehničar za elektroniku

b) trogodišnji programi za industrijska zanimanja:
- elektromonter
- elektromehaničar
- telekomunkacijski monter
- elektroničar

c) trogodišnji programi za obrtnička zanimanja:
- elektroinstalater
- elektromehaničar
- autoelektričar
- elektroničar-mehaničar

2. programi prekvalifikacije

3. programi usavršavanja za poslove:
- elektromontera – specijaliste i
- elektromehaničara – specijaliste. 

                                                           Članak 3.

Programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih ostvaruju se na osnovu nastavnih planova i programa koji su utvrđeni za redovite učenike, a prilagođeni su dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.
Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih donosi Nastavničko vijeće. 

                                                           Članak 4.

Programom prekvalifikacije utvrđuje se razlika stručnih predmeta između stečene školske ili stručne spreme i stručne spreme koja se stječe završavanjem programa srednjoškolskog obrazovanja u Školi. 

                                                          Članak 5.

Ako se stručna sprema stječe promjenom programa iste dužine trajanja, razlike između programa utvrđuju se kao dopunski i razlikovni ispiti.
Prekvalifikacija promjenom programa iste dužine trajanja ne može se izvoditi ako razlika programa iznosi više od 50% sadržajnih i predmetnih razlika. 

                                                          Članak 6.

Ako se stručna sprema stječe doškolovanjem, razlike između programa utvrđuju se kao dopunski i razlikovni ispiti i kao nastavak školovanja.
Nakon položenih razlikovnih ispita polaznik se upisuje u slijedeću obrazovnu godinu. 

                                                           Članak 7.

Sadržajne i predmetne razlike u programima te dužinu trajanja prekvalifikacije promjenom programa iste dužine trajanja ili doškolovanjem utvrđuje povjerenstvo Škole koje imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik. 

                                                          Članak 8.

Programi usavršavanja namijenjeni su stručnjacima sa završenim srednjim obrazovanjem elektrotehničke struke koji proširuju svoje znanje u skladu s potrebama na tržištu rada i razvojem novih tehnologija.
Programi usavršavanja su:
- programi za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenih znanja i za stjecanje novih znanja
- programi višeg stupnja obrazovanja (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje specijaliziranog djelatnika).

Program usavršavanja, sadržaje I način provođenja završnih provjera, utvrđuje Škola prilikom donošenja samog programa.

II. IZVOĐENJE PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 

                                                        Članak 9.


Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih Škola izvodi po godišnjem planu i programu rada.
Godišnji plan i program rada Škola donosi na temelju nastavnih planova i programa. 

                                                        Članak 10.

Programi za stjecanje srednje stručne spreme traju najkraće kao i redovito školovanje, u skladu s posebnim nastavnim planom i programom.
Izvođenje programa prekvalifikacije ne može trajati kraće od 6 mjeseci (razlikovni ispiti), a može trajati najduže polovicu realizacije redovitoga nastavnog plana i programa za određeno zanimanje.
Izvođenje programa usavršavanja traje različito, ovisno o vrsti programa, i to
- programa za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenih znanja i stjecanje novih znanja u struci može trajati do 6 mjeseci, ali ne kraće od 150 nastavnih sati.
- programa višeg stupnja složenosti koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje specijaliziranog radnika) može trajati najduže godinu dana, ali ne kraće od 500 nastavnih sati, uz obvezno prethodno radno iskustvo od najmanje jedne godine za četverogodišnje programe (tehničari), a dvije godine za programe trogodišnjeg trajanja (industijska i obrtnička zanimanja).
Dopušteno opterećenje zaposlenih polaznika iznosi najviše 4 nastavna sata na dan.

III. UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA ZA SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH 

                                                        Članak 11.


Programe za stjecanje srednje stručne spreme prekvalifikacije i usavršavanja Škola može izvoditi ako ima voditelja programa koji ispunjava uvjete za nastavnika srednje škole.
Voditelja srednjoškolskog obrazovanja odraslih imenuje ravnatelj. 

                                                         Članak 12.

Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici, trgovačko društvo ili ustanova čiji su radnici polaznici srednjoškolskog obrazovanja odraslih, zavod za zapošljavanje ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe.
Cijenu programa, na prijedlog ravnatelja, donosi Školski odbor.

IV. UPIS U PROGRAME ZA SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH 

                                                        Članak 13.


Pravo na upis u programe za stjecanje srednje stručne spreme ima osoba koja je navršila 15 godina života nakon prethodno završene osnovne škole, i uz potrebne psihofizičke sposobnosti za savladavanje programa. Polaznik je dužan upoznati Školu sa mogućim kontraindikacijama koje mogu biti zapreka za svladavanje programa (neraspoznavanje boja, epilepsija i sl.).
Pravo na upis u program prekvalifikacije ima osoba sa završenim srednjim obrazovanjem, u skladu sa člankom 5. ovog Pravilnika.
Pravo na upis u program usavršavanja ima osoba sa završenim srednjim obrazovanjem, u skladu sa člankom 10. ovog Pravilnika. 

                                                       Članak 14.

Škola polaznike upisuje u programe na temelju oglasa objavljenog u javnom glasilu ili putem zavoda za zapošljavanje.
Oglas obvazno sadrži:

1. oblike savladavanja programa
2. planirani broj upisanih polaznika
3. uvjete upisa i kriterije za izbor kandidata
4. isprave koje se uz prijavu trebaju priložiti
5. rokovi za prijavu na oglas kao i rok u kojem će kandidati biti izvješćeni o rezultatima oglasa. 

                                                       Članak 15.

Prilikom upisa kandidat popunjava prijavu za upis kojoj prilaže:

1. svjedodžbu o završenom prethodnom školovanju (razredne svjedodžbe, svjedodžbu o završnom ispitu ili maturi)
2. izvod iz matične knjige rođenih
3. vjenčani list (samo za udane ili oženjene osobe)
4. dvije fotografije (veličine 4x6 cm)
5. eventualnu uputnicu poduzeća ili ustanove

Sve isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

                                                       Članak 16.

Odabir kandidata provodi povjerenstvo.
Članove povjerenstva imenuje ravnatelj.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. U Školi se može imenovati više povjerenstava za upis i izbor kandidata.
Ako se na oglas javi više kandidata nego što je to predviđeno oglasom, povjerenstvo vrši odabir kandidata. Prednost imaju kandidati s boljim uspjehom u prethodnom školovanju (sa većom srednjom ocjenom općeg uspjeha).
Rezultate odabira kandidata povjerenstvo objavljuje na oglasnoj ploči Škole s rokom za upis. 

                                                        Članak 17.

Odabrani kandidati stječu pravo upisa u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih, prema oglasu.
Kod upisa kandidati će dobiti pismeno rješenje o upisu polaznika, dopunskim i razlikovnim ispitima po predmetima i godinama obrazovanja i ugovor o obrazovanju.
Ako se odabrani kandidat ne upiše u roku ostavljenom za upis gubi pravo upisa, a to pravo dobiva idući kandidat s liste.
U ime maloljetnog polaznika ugovor o obrazovanju sklopit će njegov zakonski skrbnik.

V. NAČIN STJECANJA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 

                                                        Članak 18.


Polaznici upisani u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih stječu srednjoškolsko obrazovanje polaganjem ispita sudjelujući u konzultativno-instruktivnoj nastavi. 

                                                        Članak 19.

Konzultativno-instruktivna nastava organizira se i izvodi na osnovi izvedbenoga nastavnog plana i programa kojim su utvrđeni sadržaji, skupne i pojedinačne konzultacije, njihovo trajanje s planom ispitnih rokova te propisani ili posebno izrađeni udžbenici.
Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se s manjim brojem sati od fonda sati nastave predviđenih za programe redovitih učenika s tim da taj broj sati ne može biti manji od 50% sati u redovitoj nastavi.
Polaznik je obvezan prisustvovati skupnim konzultacijama. 

                                                         Članak 20.

Programi praktične nastave i vježbi izvode se kao redovita nastava.
Temeljem pismenog zahtjeva polaznika, Škola može polazniku, ispunjenje obveze iz praktične nastave i vježbi, priznati odgovarajuće radno iskustvo.
Članak 21.

Polaznik može pristupiti polaganju ispita ako je ispunio sve obveze predviđene programom. 

                                                        Članak 22.

Polaganje ispita provodi se u ispitnim rokovima prema godišnjem planu i programu rada, od 1. do 10. u mjesecu, osim siječnja i kolovoza, u vrijeme konzultacija i prema dogovoru s nastavnikom. 

                                                         Članak 23.

Predmetni ispit polaže se pred predmetnim nastavnikom. Ispit može biti pismeni, usmeni ili kao praktičan rad.
Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta.
Ispit iz istog predmeta ne može se ponoviti dok ne istekne najmanje 15 dana od prethodnog polaganja tog predmeta. 

                                                         Članak 24.

Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom polaže ispit pred ispitnim povjerenstvom.
Ispitno povjerenstvo čine predsjednik ispitnog povjerenstva, ispitivač i stalni član.
Za predsjednika imenuje se stručno-pedagoški voditelj programa, a za ispitivača i stalnog člana, nastavnik predmeta iz kojeg se polaže ispit, odnosno nastavnik srodnog područja.
Povjerenstvo imenuje Nastavničko vijeće. 

                                                          Članak 25.

Ocjenu na ispitu pred predmetnim nastavnikom utvrđuje predmetni nastavnik.
Ocjenu na ispitu pred ispitnim povjerenstvom utvrđuje ispitno povjerenstvo većinom glasova.
Ocjena je ispitnog povjerenstva konačna.
O polaganju ispita pred ispitnim povjerenstvom vodi se zapisnik, kojeg potpisuje predmetni nastavnik, odnosno članovi ispitnog povjerenstva.

VI. ZAVRŠETAK PROGRAMA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH 

                                                         Članak 26.


Završetkom programa iz članka 2., točka 1. ovoga pravilnika i položenim završnim ispitom stječe se srednja stručna sprema.
Završetkom programa prekvalifikacije i položenim završnim ispitom stječe se druga vrsta srednje stručne spreme.
Završetkom programa usavršavanja i položenim ispitom stručne specijalizacije stječu se nova, odnosno obnavljaju i dopunjuju stečena znanj, vještine I sposobnosti višega stupnja obrazovanja nakon stečene srednje stručne spreme i radnog iskustva u struci. 

                                                          Članak 27.

Polaznik koji uspješno položi sve ispite i izvrši programom iz članka 2. ovog pravilnika, sve obveze polaže završni ispit.
Završni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom, u skladu s odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje polaganje završnoga ispita u redovitom školovanju. 

                                                          Članak 28.

Polazniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba.
Polazniku koji položi završni ispit izdaje se svjedodžba o završnom ispitu.
Polazniku koji položi dopunske i razlikovne ispite izdaje se potvrda o položenim dopunskim i razlikovnim ispitima.
Polazniku koji uspješno završi program usavršavanja izdaje se potvrda o usavršavanju, prema obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (N.N. broj 112/00.) Svjedodžbe iz stavka 1. i 2. i potvrde iz stavka 3. ovoga članka izdaje Škola.

VII. PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA 

                                                           Članak 29.


Škola je dužna voditi pedagošku (andragošku) dokumentaciju.
Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka čine:
- matična knjiga
- razredna knjiga
- prijelaznica – izvod iz matične ili razredne knjige
- zapisnik o polaganju završnog ispita
- zapisnik o razrednom, predmetnom, dopunskom ili razlikovnom ispitu
- prijavnicu i zapisnik za popravni ispit
- prijavnicu za polaganje predmetnog ispita
- prijavnicu za natječaj za upis u Školu
- upisnicu u Školu.

Pedagošku dokumentaciju propisuje Ministarstvo prosvjete i športa.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                          Članak 30.


Izvođenje programa na temelju odobrenja za izvođenje programa za izobrazbu odraslih prema dosadašnjim propisima započeto do 16. studenoga 2000. dovršit će se po prijašnjim propisima. 

                                                          Članak 31.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o izobrazbi odraslih Elektrotehničke škole - Split, klasa: 003-05/98-01/01, ur. broj: 2181-26-98-03-1 od 26. kolovoza 1998.godine. 

                                                          Članak 32.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 003-05/01-01/02
Ur. broj: 2181-26-01-03-1
Split, 21. rujna 2001. 

                                                              Predsjednik Školskog odbora: 
                                                                   Dušan Vuletić, dipl. teolog 

 

Prijava u

 e-DNEVNIK 

CMS za škole logo
Elektrotehnička škola Split / Teslina 2, HR-21000 Split / ss-elektrotehnicka-st.skole.hr / ured@ss-elektrotehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju